Миов Николаки

 Дома / За нас / Миов Николаки

Миов Николаки

Едукација/Професионални лиценци:


Институција [Датум од-до] Степен(и) или Диплома(и):
Економски факултет, Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје 1979-1984 Диплома по Економија
2001-2002 Едукација и испит за овластен ревизор организирани од Министерство за финансии на Р.Македонија и Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје Овластен ревизор, Сертификат издаден од Министерство за финансии

Обуки


2001 Обука за практична примена на МСС
2005 Континуирана обука за ревизија за овластени ревизори (проект на USAID)
2005 Континуирана обука за ревизија за овластени ревизори (проект на USAID)
2009-тековно Континуирана обука за сметководство и ревизија за овластени ревизори (Институт на овластени ревизори на Р.Македонија)

Клучни квалификации


- Сметководствени и ревизорски услуги;

- Консултант за даночна регулатива, контрола на финансиско работење за различни компании во приватниот сектор;

- Подготовка на сметководствени политики и процедури за приватни компании и јавни претпријатија;

- Долгогодишно познавање на ЕУ ИПА фондовите за контрола и верификација;

- Политики и процедури поврзани со управување со ризици и внатрешна контрола во јавниот и приватниот сектор;

- Консултант за софтвер за финансиски операции, контрола на развој на софтвер.

Останати вештини (компјутерско знаење, и сл.)


- Database management and programming

- Advanced Microsoft office Applications (Word, Excel, Access)

- Linux and Windows Server administration

Членство во професионални тела


- Член на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија | 2006 - тековно

Сегашна позиција: Партнер во ревизорска компанија сертифицирана за статутарна ревизија


Професионално искуство


Дата Компанија Позиција Опис на одговорности
2002-тековно Ефект плус Партнер Одговорен за ревизии и изразување на ревизорски мислења за приватниот и јавниот сектор. За поединечни проекти, видете во специфично искуство.
1991-2002 Сметководствена фирма, Геа Основач, Генерален директор Сметководство во јавна практика, повеќе од сто клиенти, консултантски услуги, даноци, имплементација на компјутерски финансиски систем, финансиска контрола. Сметководство за проекти финансирани од ЕУ
1990-1991 Индустимпекс експорт импорт Генерален директор Одговорност за добивка и загуба. Финансиска контрола
1988-1990 Индустимпекс експорт импорт Финансиски директор Главна одговорност за финансиски менаџмент и сметководство
1985-1988 Агенција за вработување, Скопје Аналитичар Анализа на вработување

Специфично искуство


Дата Корисник Позиција како надворешен соработник Опис на одговорности
2002-2013 Бројни ревизорски ангажмани поврзани со грантови (проекти со извештаи за фактичките наоди финансирани од ЕИДХР/ИПА на ЕУ) Тим лидер Утврдување и проценка дека условите утврдени во договорите за грантови и во анексите на грантовите се почитуваат, вклучувајќи набавка
2002-2013 Ревизии за проект финансиран од страна на сите главни донатори во Република Македонија (Швајцарска агенција за развој и соработка, УНХЦР, СИДА) Тим лидер Проценка дека финансиските извештаи за проектите се фер во сите материјални аспекти, во согласност со добри финансиски менаџмент принципи, вклучително и соодветни внатрешни контроли
2005-2013 Ревизија на НАО/НФ и агенциите за спроведување на ИПА фондови (Департман/Одделение за Централно Финансирање и Склучување договори и ИПАРД Агенциите) во Македонија и Турција Сениор ревизор Ревизија на усогласеност за Национален координатор за авторизација, со цел да се добие разумно уверување за тоа дали институциите кои се предмет на оценување за усогласеност ги исполнуваат критериумите за акредитација за сите пет компоненти на ИПА
2012 Техничка помош за Тренинг-објектот на ИПА во рамките на ИПА 2007 Регулатива за Модул 6- внатрешна контрола и внатрешна ревизија на ЕУ фондовите и Модул 7- Процес на верификација (корисник: Секретаријат за Европски Прашања) "Сениор експерт/АПО/Внатрешна ревизија на ЕУ фондови"

- "Спроведена Обука за проценка на потреби (TNA);

- Подготовка на модули за обука;

- Спроведени обуки во областа на внатрешна ревизија на фондовите на ЕУ и процес на верификација."

2002-2013 Публикации кои се однесуваат на финансии, сметководство и ревизија Автор Последната е Прирачник за водење бизнис за непрофитниот сектор во Република Македонија
2011 Градење на капацитет / обука на Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор (ССОРД) "Сениор Консултант / Обука"

- "Буџетирање, сметководство и финансиско известување.

- Одговорен за обука Проценка на потреби;

- Извршување на обуки за напредно буџетирање, сметководство и финансиско известување."

2009 USAID- Општински финансиски политики и IPSAS имплементација Едукатор Тренинг програми за финансиски политики.

Јазици (1 – одлично; 5 - почетно)


Јазик Читање Говорење Пишување
Македонски 1 1 1
Англиски 1 1 1
Регионални (Српски, Хрватски, Босански) 1 1 1